ЕКСПЕРТЕН БИЗНЕС ИНСТРУМЕНТ
Rep2b.com фарма CRM

  1. Корпоративна услуга
  2. Бизнес процеси базирани на "най-добри практики"
  3. Лесно се адаптира към промени в бизнеса
  4. Позволява работа с голям обем оперативни данни
  5. Не изисква технологични ресурси
  6. Оптимизирана за всички видове устройства
  7. Постоянно се развива и актуализира
  1. Териториален мениджмънт
  2. Планиране и задаване на цели
  3. Отчитане на активностите с клиенти
  4. Класификация, таргетиране и оценка на клиенти
  5. Автоматично обединяване на данни от продажби
  6. Анализи и справки
  7. Геолокация на клиенти и GPS мониторинг
  1. Управляем достъп на потребителите
  2. GDPR съответствие
  3. SSL сертификат
  4. Логове за достъп и изтриване на обекти
  5. Политика за конфиденциалонст
  6. Политика за достъп до данните
  7. "Най-добри практики" за разработка на код
  8. Без "бисквитки" и външни библиотеки
  1. Цената на услугата е на потребител / на месец
  2. Без първоначална инвестиция
  3. Спестявате всички разходи за технологична
   инфраструктура (сървъри, хостинг, лицензи)
  4. Без нужда от специализиран IT персонал
  5. Пълна онлайн поддръжка
  6. Безплатен пробен период
  7. повече »

Експертен бизнес инструмент
За мениджъри и представители във фармацевтични компании, които налагат лекарства, ОТС продукти, добавки и козметика, регистрират маркетинг и мърчандайзинг активности при лекари и в аптеки, обработват продажбите от търговците на едро и правят заявки за аптеки.

Директни резултати
Структурирана и налична за дългосрочен анализ информация, консолидирани продажби от търговците на едро, справки за активностите на представителите и постигнатите продажби, отчитане на посещение за по-малко от 2 минути, удовлетворени и по-ефективни служители, без първоначални инвестиции, без технологични разходи.

Rep2b on

Довериха ни се

Профил на услугата

1

Специфика

Rep2b.com е инструмент за управление на бизнес процеси по поддържане на взаимоотношения с клиенти чрез медицински и търговски представители.

Услугата предлага на мениджърите и представителите средства за:

 • Планиране и отчитане на посещения при акаунти (клиенти).
 • Регистриране на активности по време на посещение.
 • Класификация на акаунти, количествено и качествено оценяване.
 • Управление на продуктовия, териториалния, географския и времевия аспект в бизнес взаимоотношенията.
 • Адаптиране към промени в организацията и пазарната среда.
 • Анализ на текущото състояние и промените във времето на бизнеса и неговите измерения.
 • Управление на данни от продажби.
 • Създаване и управление на собствени аналитични справки.
2

Бизнес логика

В основата на Rep2b.com са бизнес обекти, които позволяват на всяка компания да настройва услугата към собствените си процеси.

В услугата се регистрират взаимодействия и промени в състоянието на бизнес обектите.

Бизнес обектите се анализират в дългосрочен план и в различни аспекти.

Rep2b.com се използва като индикатор на резки промени и средство за анализ на плавните промени в състоянието на бизнес обектите.

Основни обекти:

 • Посещения
 • Планове
 • Акаунти
 • Контакти
 • Организации
 • Адреси
 • Територии
 • Продукти
 • Продажби
 • Потребители
 • Календари
 • Справки
3

Проблемни области

Услугата поддържа комплексни организационни структури - продуктови, териториални, географски, клиент ориентирани или микс.

На клиентите се гледа в дългосрочен план и ключовите клиенти могат да бъдат лесно идентифицирани.

Услугата предоставя високо ниво на грануларност в планирането и отчитането на посещения.

Услугата е адаптивна към организационни и пазарни промени.

Услугата намалява опасността компанията да стане заложник на прякото взаимоотношение между представител и акаунт.

Услугата позволява удобно и бързо отчитане на място.

Модерната визия и лесната употреба са предимства при наемане на нови представители.

Данните за продажби от различни източници се консолидират автоматично.

Мениджърите са гъвкави да настройват, анализират и експериментират.

Всички бизнес процеси са на едно място - планиране, отчитане, анализиране, мониторинг

Абстрактни обекти

4

Акаунти

В Rep2b.com акаунтите са абстрактна единица, с която компанията има взаимоотношения и която представителите посещават периодично.

Компанията може да третира като акаунт всеки значим за нея обект от реалния свят.

Пример: лекари, аптеки, козметични салони, здравни заведения, частни лица

Абстракцията на акаунта е мощен инструмент, но нейната неопределеност поражда нуждата от два други бизнес обекта:

 • Контакти
 • Организации

Контактът е физическо лице. Един или няколко контакта могат да бъдат част от един акаунт.

Пример: стоматолог с 1 контакт, аптека с 5 контакта, ОПЛ с 2 контакта

Организацията е структура, която "обхваща" един или няколко акаунта и техните контакти. Йерархията на контактите в акаунта се управлява от организацията.

Пример: МБАЛ с 500 акаунта, частна профилирана клиника с 5 акаунта лекари, 10 контакта в йерархия, частен кабинет с 1 акаунт, верига аптеки с 50 акаунта аптеки

5

Територии

Територията е абстрактна единица, която позволява на компанията стратегически да групира и прегрупира акаунти.

Тя е инструментът, с който компанията създава, ориентира и управлява своята уникална организационна структура.

Пример: организация ориентирана географски и по продукти, географски и по тип на акаунтите, само географски

В Rep2b.com териториите са свързани с други два бизнес обекта:

 • Базови територии
 • Териториални групи

Базовите територии са градивната единица на териториите. Те съдържат по-малки съвкупности от акаунти, но по-измерими и разпознаваеми за компанията като потенциал, пазарен дял и необходими усилия за покриване.

Териториалните групи глобализират териториите за целите на аналитичните справки.

Броят на мениджърите, представителите и тяхното натоварване се определя до голяма степен от териториите.

6

Продукти

Продуктите са абстрактна единица, във връзка с която търговските представители посещават акаунти.

Понятието продукт е обобщаващо за всички материални и нематериални цели и активности на компанията насочени към акаунтите във връзка с определена група стоки/услуги.

Пример: търговско наименование на ОТС лекарство, продуктова линия

В Rep2b.com абстрактните продукти се допълват и конкретизират с помощта на други бизнес обекти:

 • Маркетингови продукти
 • Физически продукти (форми, разфасовки)
 • Продуктови теми
 • Групи физически продукти (пакети)

Физическите продукти са конкретните материални обекти, за които представителят регистрира действие.

Пример: оставени физически продукти при акаунт - мостри и оставени маркетингови продукти - специализирано издание, помощен материал

Продуктовите теми са маркетингови послания и отправени предложения по време на среща с контакт от акаунт.

Систематизирането на разнотипни физически, маркетингови продукти и теми в Rep2b.com става чрез допълнително ниво на категоризация.

Планиране и задаване на цели

7

Персонални планове

В Rep2b.com се планират "на едро" броят посещения на представител за период от време.

Планира се едновременно в една или няколко от териториите на представителя.

Услугата предоставя средства за планиране на броя посещения с различна грануларност:

 • Планиране на общ брой посещения
 • Планиране на посещения акаунт по акаунт
 • Планиране по здравни заведения
 • Планиране по териториални единици
 • Планиране на честотата на посещения спрямо потенциала, лоялността и др. на акаунта
8

Автоматичен анализ на плановете

Плановете автоматично се обвързват с посещенията на представителя за периода.

Услугата анализира и маркира, колко от посещенията са планирани и колко са извън плана.

9

Съвместно планиране

Услугата може да се настрои така, че мениджъри и представители да могат да планират съвместно.

Планирането минава през следните етапи:

 • Създаване на план (1)
 • Планиране на броя посещения с различна грануларност (2)
 • Насрочване (създаване) на посещенията при акаунти (3)

Етапи 2 и 3 могат да се изпълняват съвместно.

Отчитане на посещения при акаунти

10

Посещение

Rep2b.com е инструмент за качествено и количествено регистриране на информация за посещенията при акаунти.

В услугата се отчита бързо, благодарение на интерфейса, еднакво удобен на мобилни и десктоп устройства.

Част от базовата информация, която посещението предоставя е:

 • Дата
 • Акаунт
 • Територия
 • Адрес
 • Присъствали контакти
 • Продукти
 • Активности
 • Групи продукти (пакети)
 • Организация
 • Допълнителни бележки

Процесът по отчитане е допълнително улеснен от средствата за планиране и клониране на посещенията.

Услугата предоставя правила за ограничаване на въвеждането и редакцията на обекти по време.

Пример: посещение с минала дата не може да бъде създадено, приключено посещение не може да бъде променяно

11

Активности

В Rep2b.com се регистрират съществени действия (маркетинг и мърчандайзинг) на представителя по време на посещение при акаунт:

Регистриране на обсъжданите (презентирани) продукти по време на посещението пред един или няколко контакта.

Посочване на тежестта на отделните продукти. Тежестта е абстрактно понятие и може да бъде време, приоритет, процент или друго.

Регистриране на отправените послания или обсъдени теми, както и ответната реакция на контактите.

Оставени продукти, мостри, помощни материали, подаръци и други, както и контактът, който ги е приел.

Активности и задачи в аптеки (позициониране, проверки за наличности, промоционални зони и други).

Регистриране на поръчани пакети продукти с натруал и номинал рабат или отстъпки за обем.

Съвместни посещения с мениджър.

12

Класификация и оценка

В Rep2b.com представители и мениджъри регистрират своевременно всяка съществена промяна на акаунтите.

Услугата предоставя средства за управление на профили, специалности и характеристики и класификация на акаунти чрез тях.

Пример: специалности на лекари, практики, възрастова група на пациентите.

Rep2b.com предоставя средства за оценка на отношението на акаунта към компанията и продуктите й.

Пример: Категориален подход (ABCD) за оценка на акаунта.

Пример: Мултифакторен подход едновременно с няколко фактора като потенциал A, B и C и лоялност 1, 2 и 3.

Други ключови функции и технология

13

Анализи и справки

Услугата предоставя средства за управление и настройване на различни видове справки в измеренията на бизнес обектите и процесите.

Част от справките се визуализират с графики (line, bar, grouped bar и pie charts).

Услугата предоставя корелационни справки, които позволяват да съпоставяте случайни величини (пример: продажби с брой посещения при лекари, активности с продажби и други).

Мениджърите и представителите получават инструмент, чрез който да намират зависимости между активностите (маркетингови и търговски) и резултатите (продажбите).

Услугата предоставя справки, които показват тренд по периоди.

14

Продажби

Rep2b.com предоставя средства за управление на данни за продажби от различни източници (дистрибутори, вериги и други).

Продажбите (пример: sell in, sell out) се консолидират автоматично към обектите (аптеки, дрогерии) при вкарване в услугата.

Спестява се едноседмична работа на служител, всеки месец (по данни на клиенти) и се свежда до минимум вероятността за човешка грешка или изкривяване на резултатите.

15

Поръчки

Търговските представители получават унифициран инструмент за пускане на поръчки за аптеки, който комбинира различни комуникационни канали, предоставяни от търговците на едро.

Пример: Фьоникс Фарма API, Стинг API, E-mail комуникация и т.н.

16

Мърчандайзинг снимки

Търговските представители могат да снимат в аптеките и да качват снимките директно в Rep2b.com.

Тази функционалност допълва отчетите на мърчандайзинг активностите и позволява на компаниите да проследяват дали договорките им с аптеките и аптечните вериги се спазват.

Услугата предоставя инструменти за лесно филтриране и преглед на снимките на представителите.

17

Импорт на информация

Rep2b.com предоставя средства за файлово импортиране на данни от външни източници.

Услугата предлага няколко ключови стратегии за импорт.

18

Геолокация и GPS

В Rep2b.com са предоставени средства за поддържане на геолокация на адреси.

Услугата предоставя и средства за периодичен импорт на GPS данни. (разработва се)

Комбинацията от двете е мощно средство за анализ на изпълнението на планираните и отчетените посещения при акаунти.

19

GDPR съответствие

Rep2b.com предоставя централизирани средства за управление на лични данни и права на субектите на лични данни.

Rep2b.com покрива:

 • Правото на коригиране
 • Правото на достъп, включително история на промените
 • Правото за ограничаване на обработването
 • Правото на преносимост
 • Правото да бъдеш забравен
20

Технологичен аспект

 • Software as a Service (SaaS)
 • Cloud-based Service
 • Sales / Field Force Management (SFM/FFM)
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Domain-driven Design (DDD)
 • Service-oriented architecture (SOA)
 • Business Intelligence (BI)

Автоматично адаптируем интерфейс

еднакво удобен на мобилни и десктоп устройства

Цена

на потребител / на месец
ПЛАН БИЗНЕС
Пълна функционалност
 • Безплатен пробен период
 • Стандартен трансфер на данни и дисково пространство
 • Консултация за начален импорт на комплексни данни
 • Начално online обучение на управляващи услугата лица
 • Настройване на услугата, включително потребители и справки
 • Online поддръжка

Подходящ за компании от всякакъв размер.

ДЕЛЕГИРАНИ УСЛУГИ
 • Обучение на нови служители
 • Анализ и следене на изпълнението на процеси
 • Актуализация на данни по заявка
 • Периодичен импорт на данни

10% от нетните приходи се даряват на хора в неравностойно положение и в нужда.