ЕКСПЕРТЕН БИЗНЕС ИНСТРУМЕНТ
за мениджъри и медицински представители

  1. Корпоративна услуга
  2. Бизнес процеси базирани на "най-добри практики"
  3. Лесно се адаптира към промени в бизнеса
  4. Позволява работа с голям обем оперативни данни
  5. Не изисква технологични ресурси
  6. Работи на всички модерни устройства
  7. Постоянно се развива и актуализира
  1. Териториален мениджмънт
  2. Планиране и задаване на цели
  3. Отчитане на активностите с клиенти
  4. Класификация, таргетиране и оценка на клиенти
  5. Автоматично обединяване на данни от продажби
  6. Анализи и справки
  7. Геолокация на клиенти и GPS мониторинг
  1. Управляем достъп на потребителите
  2. GDPR съответствие
  3. SSL сертификат
  4. Логове за достъп и изтриване на обекти
  5. Политика за конфиденциалонст
  6. Политика за достъп до данните
  7. "Най-добри практики" за разработка на код
  8. Без "бисквитки" и външни библиотеки
  1. Цената на услугата е на потребител / на месец
  2. Спестявате всички разходи за технологична
   инфраструктура (сървъри, хостинг, лицензи)
  3. Без нужда от специализиран IT персонал
  4. Получавате пълна онлайн поддръжка
  5. повече »

10 представители отчитат средно по 22 000 посещения на лекари и аптеки годишно
работят с различни продукти, оставят мостри и материали, отправят послания и предложения, класифицират и оценяват

Бизнес инструмент, който позволява да управляваш бизнеса си на дневна база

Мисията ни: удовлетворени служители, без технологични разходи, ръст на компанията

Технологичен аспект: SAAS::Cloud::Sales (field) force management::CRM::DDD::SOA

Профил на услугата

1

Специфика

Rep2b.com е инструмент за управление на бизнес процеси по поддържане на взаимоотношения с клиенти чрез медицински и търговски представители.

Услугата предлага на мениджърите и представителите средства за:

 • Планиране и отчитане на посещения при акаунти (клиенти).
 • Регистриране на активности по време на посещение.
 • Класификация на акаунти, количествено и качествено оценяване.
 • Управление на продуктовия, териториалния, географския и времевия аспект в бизнес взаимоотношенията.
 • Адаптиране към промени в организацията и пазарната среда.
 • Анализ на текущото състояние и промените във времето на бизнеса и неговите измерения.
 • Управление на данни от продажби.
 • Създаване и управление на собствени аналитични справки.
2

Бизнес логика

В основата на Rep2b.com са бизнес обекти, които позволяват на всяка компания да настройва услугата към собствените си процеси.

В услугата се регистрират взаимодействия и промени в състоянието на бизнес обектите.

Бизнес обектите се анализират в дългосрочен план и в различни аспекти.

Rep2b.com се използва като индикатор на резки промени и средство за анализ на плавните промени в състоянието на бизнес обектите.

Основни обекти:

 • Посещения
 • Планове
 • Акаунти
 • Контакти
 • Организации
 • Адреси
 • Територии
 • Продукти
 • Продажби
 • Потребители
 • Календари
 • Справки
3

Проблемни области

Услугата поддържа комплексни организационни структури - продуктови, териториални, географски, клиент ориентирани или микс.

На клиентите се гледа в дългосрочен план и ключовите клиенти могат да бъдат лесно идентифицирани.

Услугата предоставя високо ниво на грануларност в планирането и отчитането на посещения.

Услугата е адаптивна към организационни и пазарни промени.

Услугата намалява опасността компанията да стане заложник на прякото взаимоотношение между представител и акаунт.

Услугата позволява удобно и бързо отчитане на място.

Модерната визия и лесната употреба са предимства при наемане на нови представители.

Данните за продажби от различни източници се консолидират автоматично.

Мениджърите са гъвкави да настройват, анализират и експериментират.

Всички бизнес процеси са на едно място - планиране, отчитане, анализиране, мониторинг

Абстрактни обекти

4

Акаунти

В Rep2b.com акаунтите са абстрактна единица, с която компанията има взаимоотношения и която представителите посещават периодично.

Компанията може да третира като акаунт всеки значим за нея обект от реалния свят.

Пример: лекари, аптеки, козметични салони, здравни заведения, частни лица

Абстракцията на акаунта е мощен инструмент, но нейната неопределеност поражда нуждата от два други бизнес обекта:

 • Контакти
 • Организации

Контактът е физическо лице. Един или няколко контакта могат да бъдат част от един акаунт.

Пример: стоматолог с 1 контакт, аптека с 5 контакта, ОПЛ с 2 контакта

Организацията е структура, която "обхваща" един или няколко акаунта и техните контакти. Йерархията на контактите в акаунта се управлява от организацията.

Пример: МБАЛ с 500 акаунта, частна профилирана клиника с 5 акаунта лекари, 10 контакта в йерархия, частен кабинет с 1 акаунт, верига аптеки с 50 акаунта аптеки

5

Територии

Територията е абстрактна единица, която позволява на компанията стратегически да групира и прегрупира акаунти.

Тя е инструментът, с който компанията създава, ориентира и управлява своята уникална организационна структура.

Пример: организация ориентирана географски и по продукти, географски и по тип на акаунтите, само географски

В Rep2b.com териториите са свързани с други два бизнес обекта:

 • Базови територии
 • Териториални групи

Базовите територии са градивната единица на териториите. Те съдържат по-малки съвкупности от акаунти, но по-измерими и разпознаваеми за компанията като потенциал, пазарен дял и необходими усилия за покриване.

Териториалните групи глобализират териториите за целите на аналитичните справки.

Броят на мениджърите, представителите и тяхното натоварване се определя до голяма степен от териториите.

6

Продукти

Продуктите са абстрактна единица, във връзка с която търговските представители посещават акаунти.

Понятието продукт е обобщаващо за всички материални и нематериални цели и активности на компанията насочени към акаунтите във връзка с определена група стоки/услуги.

Пример: търговско наименование на ОТС лекарство, продуктова линия

В Rep2b.com абстрактните продукти се допълват и конкретизират с помощта на други бизнес обекти:

 • Физически продукти (маркетингови продукти)
 • Физически продукти (продукти за продажба)
 • Продуктови теми

Физическите продукти са конкретните материални обекти, за които представителят регистрира действие.

Пример: оставени физически продукти при акаунт - мостра от разфасовка, специализирано издание, рекламен материал

Продуктовите теми са маркетингови послания и отправени предложения по време на среща с контакт от акаунт.

Систематизирането на разнотипни физически продукти и продуктови теми в Rep2b.com става чрез допълнително ниво на категоризация.

Планиране и задаване на цели

7

Персонални планове

В Rep2b.com се планират броят посещения на представител за период от време.

Планира се едновременно в една или няколко от териториите на представителя.

Услугата предоставя средства за планиране с различна грануларност:

 • Планиране на общ брой посещения
 • Планиране на брой посещения акаунт по акаунт
 • Планиране на акаунт по акаунт и брой посещения по продукти
 • Планиране на брой посещения продукт по продукт
 • Планиране на продукт по продукт и брой посещения по акаунти

Пример: Д-р Михаил Иванов, 4 посещения по продукт A, две посещения по продукт Б

Плановете автоматично се обвързват с посещенията на представителя за периода.

8

Общи планове

Услугата предоставя на мениджърите средства да планират броя посещения на глобално ниво.

 • Територия по територия
 • Територия по територия и продукт
 • Продукт по продукт
 • Продукт по продукт и територия
9

Съвместно планиране

Услугата може да се настрои така, че мениджъри и представители да могат да планират съвместно.

Планирането минава през следните етапи:

 • Създаване на план (1)
 • Планиране на броя посещения с различна грануларност (2)
 • Насрочване (създаване) на посещенията при акаунти (3)

Етапи 2 и 3 могат да се изпълняват съвместно.

Отчитане на посещения при акаунти

10

Посещение

Rep2b.com е инструмент за качествено и количествено регистриране на информация за посещенията при акаунти.

В услугата се отчита бързо, благодарение на интерфейса, еднакво удобен на мобилни и десктоп устройства.

Част от базовата информация, която посещението предоставя е:

 • Дата
 • Акаунт
 • Територия
 • Адрес
 • Присъствали контакти
 • Продукти
 • Организация
 • Допълнителни бележки

Процесът по отчитане е допълнително улеснен от средствата за предварително създаване (насрочване) на посещенията.

Услугата предоставя правила за ограничаване на въвеждането и редакцията на обекти по време.

Пример: посещение с минала дата не може да бъде създадено, приключено посещение не може да бъде променяно

11

Активности

В Rep2b.com се регистрират съществени действия на представителя по време на посещение при акаунт.

Два бизнес аспекта на посещението - продукти и контакти, предоставят високо ниво на грануларност на отчета.

Част от активностите са:

Регистриране на обсъжданите (презентирани) продукти по време на посещението пред един или няколко контакта.

Посочване на тежестта на отделните продукти. Тежестта е абстрактно понятие и може да бъде време, приоритет, процент или друго.

Регистриране на отправените послания или обсъдени теми, както и ответната реакция на контактите.

Оставени физически продукти, мостри, подаръци и други, както и контактът, който ги е приел.

Регистриране на съвместни посещения с мениджъри, както и причината за тях.

12

Класификация и оценка

В Rep2b.com представители и мениджъри регистрират своевременно всяка съществена промяна на акаунтите.

Услугата предоставя средства за управление на профили, специалности и характеристики и класификация на акаунти чрез тях.

Пример: специалности на лекари, практики, възрастова група на пациентите.

Rep2b.com предоставя средства за оценка на отношението на акаунта към компанията и продуктите й.

Пример: ABCD подход за оценка на акаунт или на акаунт по продукт.

Други ключови функции

13

Анализи и справки

Услугата предоставя средства за управление и настройване на различни видове справки в измеренията на бизнес обектите и процесите.

Част от справките се визуализират с графики (line, bar и pie charts).

14

Продажби

Rep2b.com предоставя средства за управление на данни за продажби от различни източници (дистрибутори, вериги и други).

Продажбите се консолидират (обединяват) автоматично при вкарване в услугата.

Спестява се едноседмична работа на служител, всеки месец (по данни на клиенти) и се свежда до минимум вероятността за човешка грешка или изкривяване на резултатите.

15

Импорт на информация

Rep2b.com предоставя средства за файлово импортиране на данни от външни източници.

Услугата предлага няколко ключови стратегии за импорт.

16

Геолокация и GPS

В Rep2b.com са предоставени средства за поддържане на геолокация на адреси.

Услугата предоставя и средства за периодичен импорт на GPS данни. (разработва се)

Комбинацията от двете е мощно средство за анализ на изпълнението на планираните и отчетените посещения при акаунти.

17

GDPR съответствие

Rep2b.com предоставя централизирани средства за управление на лични данни и права на субектите на лични данни.

Rep2b.com покрива:

 • Правото на коригиране
 • Правото на достъп, включително история на промените
 • Правото за ограничаване на обработването
 • Правото на преносимост
 • Правото да бъдеш забравен

Автоматично адаптируем интерфейс

еднакво удобен на мобилни и десктоп устройства

Цена

на потребител / на месец
ПЛАН БИЗНЕС
Пълна функционалност
 • Безплатен пробен период
 • Стандартен трансфер на данни и дисково пространство
 • Консултация за начален импорт на комплексни данни
 • Начално online обучение на управляващи услугата лица
 • Настройване на услугата, включително потребители и справки
 • Online поддръжка

Подходящ за компании от всякакъв размер.

ДЕЛЕГИРАНИ УСЛУГИ
 • Обучение на нови служители
 • Анализ и следене на изпълнението на процеси
 • Актуализация на данни по заявка
 • Периодичен импорт на данни

10% от нетните приходи се даряват на хора в неравностойно положение и в нужда.