✓ Софтуер като услуга (SaaS)

 • Ценово-ефективна облачна услуга
 • Оптимизирана за всички видове устройства
 • Поддържа български език
 • Без първоначални инвестиции
 • Без допълнителна IT инфраструктура
 • Внедряване за 1.5 месеца
100% акуратни сел ин данни за продажби Пълна история на отношенията с лекари и аптеки Работа на терен, ръководена от данните

✓ Out of the box

 1. Отчитане и планиране на визити (на живо, дигитални)
 2. Отчет на активности (маркетинг, дитейлинг, мърчандайзинг)
 3. Консолидация на данни за продажби (сел ин, сел аут, конкурентни)
 4. Унифицирано пускане на заявки (към търговците на едро)
 5. Таргети (опаковки, оборот)
 6. Комплексен и динамичен териториален мениджмънт
 7. Управление на данни за лекари, аптеки, аптечни вериги, здравни заведения
 8. Сегментация по потенциал, ангажираност, лоялност, задоволеност (еднофакторна или многофакторна)
 9. Аналитични справки (общи, агрегатни, корелационни, трендови)
 10. Контекстни дашборди (ключови индикатори - KPIs, формули, прогнози)

Доверени дългосрочни клиенти

Мнения на потребителите

Поддръжка и NPS®

Отзивите на клиентите ни потвърждават изключително високото ниво на нашата поддръжка, осигурявайки навременна и ефективна комуникация с нашия екип.

Представителите и мениджърите ни смятат за неразделна част от техния екип, на разположение винаги, когато е необходимо.

Rep2b® Pharma CRM Net Promoter Score®: 60.85

Стойност

За компанията

Рационализирани бизнес процеси: Всички съществени бизнес процеси, консолидирани в една платформа.

По-здрави взаимоотношения: Изграждайте и поддържайте дългосрочни, ползотворни взаимоотношения с лекарите и фармацевтите.

Пълен достъп до историята: Имайте представа за цялата история на взаимоотношенията между представителите и здравните специалисти.

Идентифициране на ключови клиенти: Лесно идентифицирайте и приоритизирайте ключовите лекари и аптеки за стратегически растеж.

Модерен и удобен за потребителите: Използвайте модерен, предпочитан от потребителите инструмент за ежедневни операции.

За мениджърите

Бърза реакция на динамиката на пазара: Промените в организацията и пазарните промени се прилагат лесно и незабавно в услугата.

Едновременни стратегии: Изпълнявайте едновременно няколко маркетингови стратегии за постигане на максимален ефект.

Консолидиране на данните за продажби: Безпроблемно събирайте и комбинирайте данните за продажби от различни източници, включително данни за сел ин, сел аут и конкурентни продажби, за да анализирате цялостно представянето си на пазара.

За представителите

Бързо отчитане: Отчитайте посещение при лекар или аптека за по-малко от 2 минути, гарантирайки максимална точност.

Опростено въвеждане: Сведете до минимум ръчното въвеждане на текст с интуитивни падащи менюта.

Отчитане в детайл: Регистрирайте данните за дитейлинг и мърчандайзинг активности с високо ниво на детайл.

Унифицирани заявки: Пускайте поръчки за аптеки унифицирано, към различните търговци на едро.

Изпълнение на таргети: Получете достъп до първичните данни за продажби и до постигнатите резултати.

Аналитика

Анализи на данни и справки

Възползвайте се от неограничен брой динамични справки, включително общи, агрегирани, тренд и корелационни.

Подобрете представянето на данните с интерактивни и разбираеми графики.

Управлявайте аналитичните данни лесно с инструменти за експорт, копиране, сортиране и филтриране.

Интуитивни дашборди и ключови показатели KPI(s)

Възползвайте се от достъп в реално време до набор от контекстуално свързани анализи, експертно представени чрез интерактивни графики и таблици.

Обединявайте и сравнявайте различни видове анализи и данни на едно място, заедно с нужните Ви ключови показатели.

Rep2b Pharma CRM Аналитика

Визити

Отчет на визити

Интерфейсът за отчитане на посещения оптимизира работата на представителите, позволявайки им да отчитат бързо, точно и с високо ниво на детайл.

Благодарение на автоматичното попълване на данни и падащите менюта, представителите отчитат с лекота.

Основните данни за посещението се попълват автоматично, включително името на лекаря или аптеката, територията, адресът, здравното заведение, веригата и други.

Представителите попълват само съществената, специфична за конкретната визита информация:

 • Продуктите с техния приоритет.
 • Обсъдените теми и отправените предложения и покани, заедно със съотватната реакция на лекаря или фармацевта.
 • Оставените мостри, маркетингови материали, помощни средства и други.
 • Количествени и качествени данни за дитейлинг и мърчандайзинг активностите, включително прикачване на снимки.
 • Видът на посещението (на живо или дигитално).
 • Информация за съвместните посещения.
 • Бележките на представителя.

Планиране на визити

Компанията адаптира стратегиите на медицинския и търговския екип, използвайки различните подходи за "планиране на посещения", предлагани в услугата:

Общо "Планиране на посещения": Представителите посочват общия брой планирани визити за кратък бъдещ период (пример: седмица, месец), по ден и здравно заведение или по ден и териториална единица.

"Планиране на посещения" базирано на честота: Представителите могат да планират посещения за по-продължителен бъдещ период (пример: месец, тримесечие), като посочват само честотата, с която ще посещават лекарите и аптеките, на база на техния потенциал или ниво на ангажираност.

Подробно "Планиране на посещения": Този подход позволява на представителите да планират ден по ден, кратък бъдещ период (пример: седмица), посочвайки конкретните лекари и аптеки, които възнамеряват да посетят.

Rep2b Pharma CRM Визити

Продажби

Данни за продажби

Консолидирайте автоматично данните за продажби, които получавате регулярно от търговците на едро, аптечните вериги, вътрешните складове и други източници.

Автоматичната консолидация спестява изключително много от времето на мениджърите и анализаторите на данни, гарантирайки, че данните за продажби са 100% акуратни и незабавно стават налични за всички потребители.

Управлявайте различни видове данни за продажби, включително сел ин, сел аут, рабати, търговски отстъпки и конкуренти.

Мениджърите и представителите лесно проследяват своята ефективност, получавайки структурирана информация за продадените опаковки и реализираните обороти в техните региони, по аптеки, вериги аптеки, териториални единици и други критерии.

Таргети

Поставяйте цели за брой продадени опаковки и реализиран оборот.

Задавайте лесно краткосрочни и дългосрочни таргети, чието изпълнение се изчислява автоматично от услугата, когато данните за продажби бъдат налични.

Задавайте таргети на различни нива, по представители, територии и аптеки, така че конкретните Ви стратегии да бъдат адаптирани.

Поръчки

Унифицирани поръчки: Пускайте лесно и напълно унифицирано заявки за аптеки, благодарение на интеграцията с търговците на едро, аптечните вериги и вътрешните складове.

Рабати и отстъпки базирани на правила: Направлявайте поръчките с правила за рабати и отстъпки, елиминирайки грешките и подобрявайки точността.

Шаблони на поръчки: Оптимизирайте пускането на обемни заявки с предварително зададени шаблони.

Таргетиране на лекари и аптеки

Оценка на общия потенциал

Таргетирайте лекарите и аптеките въз основа на техния общ потенциал и способността на компанията да го усвоява.

Определете конкретни категории за класификация, позволявайки на представителите и мениджърите да идентифицират и приоритизират таргетите с висок общ потенциал.

Насочете усилията на представителите за дитейлинг и продажби към таргети с висок потенциал и ангажираност. Този стратегически подход осигурява висока честота на посещения на тези лекари и аптеки.

Еднофакторна и многофакторна сегментация

Таргетирайте лекарите и аптеките, използвайки една качествена категория за общия потенциал (например, A, B, C, D) или няколко категории, които отразяват нивото на ангажираност, големината на практиката, лоялността, удовлетвореността и други.

Претаргетирайте лекарите и аптеките периодично или незабавно при промяна в отношението им към компанията и нейните продукти.

Rep2b Pharma CRM Таргетиране на лекари и аптеки

Продуктово портфолио

Търговски (генерични) имена и SKU-та

Ролята на продуктовото портфолио на компанията е от съществено значение за ефективното управление и анализиране на данните за продажби, поръчките и посещенията като цяло.

Оптимизирайте отчитането на визитите, дитейлинг и мърчандайзинг активностите, като групирате SKU-тата (stock-keeping units) на компанията в търговски имена.

Лесно анализирайте продадените опаковки и реализираните обороти по търговски наименования, SKU-та или групи от SKU-та и на различни нива, включително по територии, териториални единици, аптеки, аптечни вериги, представители и други.

Рабати и търговски отстъпки

Управлявайте рабати (натурални, номинални) и търговски отстъпки, позволявайки на представителите да ги използват при пускане на поръчки към търговците на едро или при отчитане на активности.

Дефинирайте уникален набор от собствени правила, създавайки глобална рамка за пускане на поръчки, като минимизирате риска от човешка грешка.

Маркетингови материали

Оптимизирайте маркетинговите стратегии, ефективно управлявайки мострите, рекламните материали, помощните средства и подаръците.

Управлявайте маркетинговите материали кампанийно, гарантирайки на представителите достъп до най-релевантните и актуални ресурси.

Други предимства и възможности

Високо ниво на абстракция

Повечето от базисните обекти в услугата са абстрактни и компаниите ги дефинират според своите конкретни нужди, адаптирайки по-лесно своите бизнес процеси.

Някои примери:

"Акаунтът" може едновременно да бъде Лекар или Аптека. В реалния живот те няма как да бъдат разглеждани по един и същи начин, но от гледна точка на бизнеса това е необходимо и е напълно възможно в услугата.

"Организацията" може едновременно да бъде Здравно заведение, свързано с лекарите акаунти, които работят в него или "Аптечна верига", свързана с апетките акаунти част от нея.

"Продажбата" може да представя едновременно различни, свързани с продажбите данни, като сел ин, рабати, търговски отстъпки, конкурентни и други. Обединявайте и сравнявайте данните за продажби, превръщайки ги в мощен аналитичен инструмент за информирано вземане на решения.

Разпределяне на усилията

Фармацевтичните компании динамично проектират и управляват териториите на представителите в зависимост от размера на екипите на терен и усилията, които трябва се влагат.

Лекарите и аптеките могат да бъдат разпределяни и преразпределяни в териториални единици по географско местоположение, по отношение към портфолиото, по ключови клиенти и по всякакви други значими критерии.

Изцяло уеб базирана

Представителите и мениджърите използват услугата навсякъде, по всяко време и на всякакви устройства с достъп до интернет (смартфони, таблети, лаптопи, настолни компютри).

Услугата е достъпна чрез уеб браузър и няма нужда от периодични актуализации на устройствата. Представителите и мениджърите винаги използват най-актуалната версия.

GDPR

Личните данни и правата на субектите на данни, като правото на промяна, правото на достъп (включително история на промените), правото на ограничаване на обработката, правото на преносимост на данни и правото на изтриване (правото да бъдеш забравен) са напълно управляеми в услугата.

Сигурност

В основата на нашата услуга се придържаме към най-високите стандарти за писане на софтуерен код, създавайки безопасна и изолирана среда.

Поддържаме екосистема без бисквитки и независима от външни библиотеки, гарантирайки максимална сигурност на вашите данни.

Ценообразуване

Моделът на ценообразуване е персонален, според вашите нужди, базиран на броя потребители и предпочитания абонаментен период (годишен, шестмесечен или тримесечен).

Отделяме 10% от нетните приходи за хора в неравностойно положение и в нужда.

Поискайте демо
виртуална презентация

E-mail
support@rep2b.com
Телефон
+359 89 435 85 00
Централен офис
1421 София, България
Лозенец, ул. Крум Попов 73